Auri

Auri The Settlement of Auri
Kaupunkivaltio Auri
Local Languages Finnish
English
Russian
Demonyn Aurian
Government Consensual monarchy
Leader mazznoff
Establishment 5-14-12
Population 8
Abbreviation none

Auri is an independent settlement led by mazznoff. It is also the first city to have adopted the Consitution. On March 9, the Aurian Reich with Auri as capital was born.

Auri was fouded in the relatively flat area by the sea far from the spawn. The fauna of Auri consists of animals which wander around freely, in contrast to the areas by the spawn.

Auri at night

The economy of Auri heavily relies on ore mining, as well as arrows and experience farming. The city claims to have the largest brewery around the server with best alchemist personnel working in it.

The form of government is consensual monarchy. That said, the supreme power resides in one person, the Attorney General. However, the standards of democracy are enforced through legislative system, where all citizens have a say and in order to approve new law almost all of the citizens have to agree upon it.

Article 1 – Pykälä 1
The settlement of Auri is a democratic state. The form of government is consensual monarchy.Auri on demokraattinen kaupunkivaltio. Hallitusmuoto on yhteisymmärrykseen perustuva monarkia.
Article 2 – Pykälä 2
1M. The official languages of Auri are Finnish and English. All streets names and buildings shall be marked with signs in both official languages.
1P. Marking is done by the Attorney General or other authorized officials.
1M. Aurin viralliset kielet ovat suomi ja englanti. Kadunnimet tulee merkitä kyltteihin molemmilla virallisilla kielillä.
1P. Merkitsemisen toteuttaa valtakunnansyyttäjä tai muu valtuutettu virkamies.
Article 3 – Pykälä 3
1M. Due to the fact that the separation of powers only provokes controversy in the government, the supreme power resides in the Attorney General.
2M. Attorney General is the presiding judge of the Supreme Court of Auri.
1M. Johtuen vallan kolmijaon taipumuksesta aiheuttaa erimielisyyksiä valtionjohdossa, korkein toimivalta on valtakunnansyyttäjällä.
2M. Valtakunnansyyttäjä on Aurin korkeimman oikeuden johtava tuomari ja puhemies.
Article 4 – Pykälä 4
1M. Legislation can be initiated by Attorney General and any citizen of Auri.
1P. Proposed legislation is considered by all citizens of Auri, and shall there be ¾ of all citizens of Auri for the proposal, the proposal is passed. It should be accepted by the Attorney General.
2P. If not accepted, the citizens may vote again to reach 4/5 quorum, thus overriding the Attorney General’s veto.
3P. Until the number of citizens exceeds 5, the proposal should be approved unanimously.
4P. All approved legislation proposals amend the Constitution of Auri.
1M. Lainsäädännössä aloiteoikeus on sekä valtakunnansyyttäjällä että muilla Aurin kansalaisilla.
1P. Lakialoitteen käsittelyyn osallistuvat kaikki Aurin kansalaiset. Aloitteen hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön tuki. Aloite vaatii myös valtakunnansyyttäjän hyväksynnän.
2P. Mikäli lakialoitetta ei hyväksytä, kansalaiset voivat uusintaäänestyksessä pyrkiä ohittamaan valtakunnansyyttäjän veto-oikeuden. Tällöin vaaditaan neljän viidesosan (4/5) enemmistöä.
3P. Niin kauan kuin väkiluku alittaa viiden (5), lakialoitteen hyväksymiseen vaaditaan täydellinen yksimielisyys.
4P. Kaikki hyväksytyt lakialoitteet kirjataan uudistuksina Aurin perustuslakiin.
Article 5 – Pykälä 5
The citizen of Auri, his rights and freedoms are of supreme value. Their recognition, compliance, defense and enforcement are government’s responsibilities.Aurin kansalaisen oikeudet ja vapaudet ovat arvoltaan korkeimpia. Niiden tunnustaminen, noudattaminen, puolustaminen ja valvominen ovat valtion vastuita.
Article 6 – Pykälä 6
1M. Every citizen of Auri is guaranteed the right of opinion.
1P. Any citizen of Auri may express his opinion to Attorney General, who has to consider it and react accordingly, and if necessary, initiate legislation.
1M. Jokaiselle Aurin kansalaiselle taataan mielipiteenvapaus.
1P. Kuka tahansa Aurin kansalainen voi ilmaista mielipiteensä valtakunnansyyttäjälle, jonka tulee huomioida se ja toimia sen mukaisesti, ja panna lakialoite alulle, mikäli sille ilmenee tarvetta.
Article 7 – Pykälä 7
1M. Every citizen of Auri is guaranteed the right of private property. The forms of private property are private buildings with interior, contents of private chests (and cenotaphs) and private furnaces.
1P. Should there be griefing or stealing, the investigation and compensation is dealt with by admins or mods online. It is Attorney General’s responsibility to ensure that the rights of a citizen of Auri are restored.
1M. Jokaiselle Aurin kansalaiselle taataan oikeus yksityisomaisuuteen. Yksityisomaisuudeksi katsotaan yksityiset rakennukset ja niiden sisätilat, yksityiset arkut ja muistohaudat (“cenotaphs”), sekä yksityiset sulatusuunit.
1P. Mikäli varkauksia tai muuta tarkoituksellista häiriköintiä ja ilkivaltaa tapahtuu, tutkinnan ja vahinkojen korvauksen hoitaa läsnäoleva ylläpito (palvelimen adminit ja moderaattorit). Valtakunnansyyttäjän vastuulla on varmistaa, että Aurin kansalaisen oikeudet toteutuvat.
Article 8 – Pykälä 8
Every citizen of Auri may exploit the natural resources of Auri water, soil and air.Jokainen Aurin kansalainen saa hyödyntää valtion luonnonvaroja: Aurille kuuluvia vesiä, maaperää, ja ilmaa sekä ilmatilaa.
Article 9 – Pykälä 9
The trade is free within the borders of Auri and with the outlying world. While trading, citizens must follow good faith.Kaupankäynti Aurin rajojen sisäpuolella ja ulkomaailman kanssa on vapaata. Kansalaisten tulee kauppaa käydessään menetellä kunniakkaasti ja vilpittömästi.
Article 10 – Pykälä 10
The Constitution must be amended if new legislation is passed.Uusi lainsäädäntö tulee kirjata muutoksena perustuslakiin.
REPEALED - Article 11 – Pykälä 11 - ON KUMOTTU
1M. Auri enjoys large autonomy in its union with Battkhortostan Revolutionary Islamic Soviet Socialist Republic.
1P. Regulations of Battkhortostan do not apply to Auri.
2P. Should there be a crime committed by an Auri citizen on Battkhortostani territory, he may not be prosecuted in Battkhortostan and should be extradited to Auri.
1M. Aurilla on laaja autonomia liitossaan Battkhortostanin vallankumouksellisen islamilaisen sosialistisen neuvostotasavallan kanssa.
1P. Battkhortostanin säännökset eivät koske Auria.
2P. Mikäli Aurin kansalainen syyllistyy rikokseen Battkhortostanin alueella, häntä ei voida asettaa syytteeseen Battkhortostanissa ja hänet tulee luovuttaa Auriin.
  • nations/aurian_reich.txt
  • Last modified: 2013/03/09 12:05
  • by mazznoff